شرکه همراهان بیشرو التجاریه العامه

   


تخلیص السلعه من جمارک الصین

لهذه الشرکه مکتب تجاری نشیط فی مدینه کووانزو انه قادر علی ان یقوم بتخلیص کل بضائعکم من جمارک الصین و ارسال الی مقاصد الدنیا المختلفه خاصه شتی موانی الایرانیه فی اسرع الوقت.