شرکت بازرگانی همراهان پیشرو تجارت

   

اعتبارات اسنادی LC  چیست ؟

تعهدی است که بانک گشایش کننده اعتبار بر عهده می گیرد تا در قبال دریافت اسنادی وجه اعتبار را به فروشنده پرداخت کند.

اعتبار اسنادی غیر فعال (LC(NON Operative  کدام است ؟

اعتباری است که گشایش شده و به ذینفع ابلاغ گردیده است اما در متن آن شرایطی ذکر شده تا در صورت تحقق آن شرایط این اعتبار اسنادی فعال گردد.

اعتبار اسنادی یوزانس Usance LC   چیست ؟

اعتباری است که پرداخت وجه کالا به فروشنده در صورت تحقق شرایط اعتبار بصورت مدت دار (90 یا 180 روز )توسط بانک گشایش کننده اعتبار یا بانک کارگزار پرداخت می گردد.

فرم S.A.D در گمرک چیست ؟

سند یا اظهارنامه واحدد گمرکی است که به منظور یکسان سازی جمع آوری اطلاعات . پردازش ماشینی آن طراحی گردیده است .

CRF  چیست ؟

یک سند گمرکی است که توسط موسسات بازرسی کالا صادر می شود و نشان می دهد که قیمت کالا در مبدأ مورد تایید شرکت بازرسی قرار گرفته است .

معامله Bay back چیست ؟

فروشنده در یک کشور خارجی ماشین آلات و دانش فنی و تاسیسات و امکانات را به کشور خریدار می دهد تا در آنجا کالا تولید شود و به کشور فروشنده برگردد .

فرمSD  چیست ؟

سندی است که تولید کننده کالا به موجب آن کتبا اقرار می کند که کالای تولید شده مطابق استاندارد خواسته شده آن تولید گردیده است .

فرمMD  چیست ؟

اظهارنامه تولید کننده کالاست که به موجب آن تأئید می کند کالا براساس ضوابط استاندارد تولید گردیده است .

گواهی SFR چیست ؟

گواهی ثبت استاندارد در موسسه استاندارد است .

طبقه بندی چهار گروه اینکوترمز

گروه E

گروه F

گروه C

گروه D

تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدا (EXW)

تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدا

Fas-Fca

FOB

تحويل كالا در مبدا به خریدار با پرداخت کرایه حمل

Cif-Cfr

 Cpt،Cip

تحویل کالا در مقصد

DAF

DES-DEQ

DDP، DDU

  EXW  تحویل کالا در محل کار (کارخانه ، انبار و ... )

  Fca تحویل کالا به حمل کننده در مبدا

  Fas تحویل کالا در کنار کشتی در مبدا

 FOB تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدا

 Cfr ارزش و کرایه حمل تا مقصد

 Cif ارزش ، بیمه و کرایه حمل تا مقصد

 Cpt تحویل با پرداخت کرایه حل تا مقصد

 Cip تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا مقصد

 DAF تحویل در مرز (مرز تعیین شده )

 DES تحویل در عرشه کشتی (در مقصد )

DEQ تحویل در اسکله (در مقصد)

DDM تحویل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

DDP تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی